طیف سنج مادون قرمز (Fourier Transform Infra-Red)

طیف سنجی مادون قرمز یکی از پر کاربردترین دستگاه/روشها درشناسایی کیفی مولکول های مختلف آلی و آلی/فلزی، تعیین ساختار مولکولی مختلف وشناسایی گروه های عاملی موجود در ساختار یکماده می باشد. ازآنجایی که هرماده ای پیوندهای اتمی(نوع وتعداد) خاص خود را دارد، بنابراین دو ترکیب با طیف مادون قرمز دقیقا مشابه هم وجود ندارد.ازاین رو،طیف سنجی مادون قرمزمیتواند درشناسایی بهتر(آنالیزکیفی) انواع مواد مختلف کارآمد باشد. همچنین،اندازه/ارتفاع ویا مساحت پیکها درطیف معرف مقدارماده موجوداست.

این دستگاه قادر است همزمان داده های تفکیک پذیر طیف نور را از یک طیف وسیع نور جدا نموده و تجمیع نماید. همین نکته برتری اساسی دستگاه FTIR در مقایسه با دستگاه های سنتی IR با روش افتراقی نور است که شدت نور را در یک باریکه طیف اندازه گیری می نماید.

کاربرد تکنیک طیف سنجیمادون قرمز تبدیل فوریه:

  • تشخیص آلودگی ها و ناخالصیهای آلی ( ذرات، پسماندها و …)
  • آنالیز رزین ها و مواد کامپوزیتی
  • تعیین درجه تبلور درپلیمرها
  • تشخیص مواد مجهول
  • تعیین کیفیت یا یکنواختی نمونه
  • تعیین مقدار اجزاء تشکیل دهنده یک مخلوط
  • شناسایی مخلوط ترکیبات آلی و غیرآلی به شرطی که هردو ماده جامد یا مایع باشند
  • مطالعات رهایش دارو
این روش طیف سنجی را می‌توان برای جامدات، مایعات و گازها بکار برد که هر کدام نیازمند مراحل آماده‌سازی مختلفی برای نمونه و استفاده از تجهیزات ویژه دارند.
طیف سنج مادون قرمز

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

X