مولتی متر (سختی سنج)

دستگاه مولتی متر

دستگاه مولتی متر (Consort c835 Multimeter)

این دستگاه قابلیت اندازه گیری دقیق میزان هدایت الکتریکی (شوری یا EC)، مقاومت الکتریکی، Ph، دما و میزان یون ها را دارد.

ردیف

آیتم

محدوده اندازه گیری

1

pH

pH -2…+16 pH

2

mV

mV ±2000

3

Ion

any unit

4

Conductivity

cc = 0.1 cm-1:     0.001 µS/cm … 20 mS/cm

cc = 1 cm-1         0.01 µS/cm … 200 mS/cm

cc = 10 cm-1     :0.1 µS/cm … 2000 mS/cm

5

Resistivity

cc = 0.1 cm-1:     100 Ω.cm … 200 MΩ.cm

cc = 1 cm-1:         10 Ω.cm … 20 MΩ.cm

cc = 10 cm-1:          1 Ω.cm … 2 MΩ.cm

6

Total Dissolved Solids(TDS)

cc = 0.1 cm-1:      0.01 mg/l … 20 g/l

cc = 1 cm-1:         0.01 mg/l … 100 g/l

cc = 10 cm-1:         0.1 mg/l … 100 g/l

7

Salinity

0 … 70 ppt

8

°C

0 … 100°C

9

O2

0 … 60 mg/l

10

Saturation

0 … 600 %

مولتی متر، سختی سنج

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

X