نانودراپ

نانو دراپ

یکی از روش های متداول برای سنجش DNA ی RNA، استفاده از آنالیز اسپکتروفتومتری با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر است. دستگاه اسپکتروفتومتر قادر به تعیین غلظت متوسط اسیدهای نوکلئیک DNA یا RNA موجود در مخلوط و همچنین خلوص آنها است. نانو دراپ یک اسپکتروفتومتر آزمایشگاهی رایج است که زمان آماده سازی و پاکسازی نمونه DNA,RNA و یا پروتئین را در مقایسه با آنچه برای خواندن فقط یک نمونه در یک کووت سنتی لازم است کاهش می دهد.

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

X